SLUŽBY A PRODUKTY > SLUŽBY > ANALYTICKÁ LABORATOŘ

Analytická laboratoř

Synpo, akciová společnost má akreditované laboratoře pro analytické a fyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerů a pryskyřic, a to včetně souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí. Zkušební laboratoř č. 1105 je pracoviště akreditované ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Za využití širokého spektra laboratorních přístrojů a metod se tato laboratoř specializuje na interní i externí analýzu výrobků či materiálů a na analýzu životního a pracovního prostředí.

Analýza výrobků a materiálů

 • stanovení molekulárně hmotnostní distribuce syntetických polymerů a biopolymerů,

 • charakterizace větvení polymerů,

 • analýza vstupních surovin,

 • analýza kontaminantů povrchů,

 • stanovení organických emisí z nekovových materiálů ve vozidlech a jiných interiérech (VOLVO standard),

 • hodnocení reprodukovatelnosti výrobních várek,

 • stanovení složení výrobků,

 • studium a optimalizace chemických reakcí,

 • stanovení fyzikálně chemických veličin,

 • vztah mezi strukturou a vlastnostmi,

 • podklady pro certifikaci výrobků.

Chromatograf

Analýza životního a pracovního prostředí

 • stanovení organických látek ve vodě a výrobcích,

 • stanovení těkavých organických látek (VOC), např. v nátěrových hmotách,

 • analýza odpadů,

 • podklady pro správní řízení a odborné posudky.

Spektrum

Analytické metody

 • LC, LC-MS, GPC, GPC-MALS, GC, GC-MS,

 • frakcionace tokem v asymetrickém tokovém poli (AF4),

 • FTIR, UV, FTIR mikroskopie,

 • distribuce velikosti částic,

 • titrační a vážkové metody, klasická analýza.

Nabídka školení "Úvod do analýzy a charakterizace technických polymerů"

Obsah školení "Úvod do analýzy a charakterizace technických polymerů":

 • měření viskozity – principy a přístrojová technika,
 • reologie – teorie a praxe,
 • měření viskozity in-line – principy a možné instalace,
 • prohlídka reaktorové techniky určené pro výrobu pryskyřic,
 • DSC, MDSC (teplota a teplo tání, krystalizace, TG reakční kinetika, tepelná kapacita),
 • TGA (tepelná stabilita, kinetika tepelného rozkladu),
 • TMA (expanzní koeficienty, Tg),
 • DMA,
 • odtrhová zkouška přídržnosti, princip, postupy měření,
 • exkurze do laboratoří hodnocení a zkoušení,
 • úvod do struktury polymerů (různé možné distribuce a jejich popis),
 • plynová chromatografie s hmotnostním detektorem (GC-MS) – princip a použití pro kvantifikaci těkavých organických látek,
 • kapalinová chromatografie (HPLC) – princip a použití pro kvantifikaci netěkavých organických látek,
 • titrační techniky (stanovení funkčních skupin, princip potenciometrické titrace),
 • gelová permeační chromatografie (stanovení molárně hmotnostní distribuce, víceúhlový detektor rozptylu světla),
 • infračervená spektroskopie – princip, experimentální techniky, aplikace,
 • základní principy a použití Ramanovy spektroskopie,
 • základní principy práce v akreditované laboratoři,
 • exkurze do laboratoří analytické a fyzikální chemie.

Odborný garant:

 • prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.
 • Ing. Vladimír Špaček, CSc.
 • Ing. Jiří Vrána, CSc.

Cena (maximálně 25 osob): 5000 EUR

Možno přednést i v angličtině.

Spolupráce s WYATT TECHNOLOGY

SYNPO oceňuje dlouhodobou spolupráci s firmou Wyatt Technology, která je uznávaným lídrem v oblasti inovativních přístrojů pro měření rozptylu světla či přístojového a softwarověho vybavení pro určování vlastností makromolekul a nanočástic v roztoku.

Synpo využívá zejména jejich přístroje pro detailní charakterizaci molekulární struktury různých polymerů a pryskyřic.

Wyatt

Máte zájem? Odešlete nezávaznou poptávku:

Odesláním formuáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.