PRODUKTY A SLUŽBY > SLUŽBY > ANALYTICKÁ LABORATOŘ

Analytická laboratoř

Synpo akciová společnost má akreditované laboratoře pro analytické a fyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerů a pryskyřic, a to i včetně souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí. Zkušební laboratoř č. 1105 je pracoviště akreditované ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Pomocí využití širokého spektra laboratorních přístrojů a metod se tato laboratoř specializuje hlavně na interní i externí analýzu výrobků či materiálů a na analýzu životního a pracovního prostředí.

Analýza výrobků a materiálů

 • Stanovení molekulárně hmotnostní distribuce syntetických polymerů a biopolymerů

 • Charakterizace větvení polymerů.

 • Analýza vstupních surovin.

 • Hodnocení reprodukovatelnosti výrobních várek.

 • Stanovení složení výrobků.

 • Studium a optimalizace chemických reakcí.

 • Stanovení fyzikálně chemických veličin.

 • Vztah mezi strukturou a vlastnostmi.

 • Podklady pro certifikaci výrobků.

Analýza životního a pracovního prostředí

 • Stanovení organických látek ve vodě a výrobcích.

 • Stanovení těkavých organických látek (VOC), např. v nátěrových hmotách.

 • Analýza odpadů.

 • Podklady pro správní řízení a odborné posudky.

Analytické metody

 • LC, LC-MS, GPC, GPC-MALS, GC, GC-MS.

 • Frakcionace tokem v asymetrickém tokovém poli (AF4)

 • FTIR, UV, FTIR mikroskopie.

 • Distribuce velikosti částic.

 • Titrační a vážkové metody, klasická analýza.

Nabídka školení "Úvod do analýzy a charakterizace technických polymerů"

Obsah školení Úvod do analýzy a charakterizace technických polymerů:

 • Měření viskozity – principy a přístrojová technika
 • Reologie – teorie a praxe
 • Měření viskozity in-line – principy a možné instalace
 • Prohlídka reaktorové techniky určené pro výrobu pryskyřic
 • DSC, MDSC (teplota a teplo tání, krystalizace, TG reakční kinetika, tepelná kapacita)
 • TGA (tepelná stabilita, kinetika tepelného rozkladu)
 • TMA (expanzní koeficienty, Tg)
 • DMA
 • Odtrhová zkouška přídržnosti, princip, postupy měření
 • Exkurze do laboratoří hodnocení a zkoušení
 • Úvod do struktury polymerů (různé možné distribuce a jejich popis)
 • Plynová chromatografie s hmotnostním detektorem (GC-MS) – princip a použití pro kvantifikaci těkavých organických látek
 • Kapalinová chromatografie (HPLC) – princip a použití pro kvantifikaci netěkavých organických látek
 • Titrační techniky (stanovení funkčních skupin, princip potenciometrické titrace)
 • Gelová permeační chromatografie (stanovení molárně hmotnostní distribuce, víceúhlový detektor rozptylu světla)
 • Infračervená spektroskopie – princip, experimentální techniky, aplikace
 • Základní principy a použití Ramanovy spektroskopie
 • Základní principy práce v akreditované laboratoři
 • Exkurze do laboratoří analytické a fyzikální chemie

Odborný garant:

 • Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.
 • Ing. Vladimír Špaček, CSc.
 • Ing. Jiří Vrána, CSc.

Cena (maximálně 25 osob): 5000 EUR

Možno přednést i v angličtině

Spolupráce s WYATT TECHNOLOGY

SYNPO oceňuje dlouhodobou spolupráci s firmou Wyatt Technology, která je uznávaným lídrem v oblasti inovativních přístrojů pro měření rozptylu světla či přístojového a softwarověho vybavení pro určování vlastností makromolekul a nanočástic v roztoku.

Synpo využívá zejména jejich přístroje pro detailní charakterizaci molekulární struktury různých polymerů a pryskyřic.

Máte zájem? Odešlete nezávaznou poptávku: