SLUŽBY A PRODUKTY > VÝZKUM A VÝVOJ > PROJEKTY

Projekty

Výzkumná oddělení se aktivně zapojují do národních i mezinárodních výzkumných týmů. Úspěšně se účastníme jako příjemce nebo spolupříjemce také projektů, které jsou řešené s podporou poskytovanou z veřejných zdrojů např. Technologické agentury ČR (TAČR), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (H2020).

Přehled všech projektů podpořených českými poskytovateli

Aktuálně řešené projekty

Projekt Akronym

Název

Kód projektu

Poskytovatel

Doba řešení

Cíl

Web
POLY-ENVI21 Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století TN02000051 TAČR - Národní centra kompetence 2023-2028 Projekt v několika rovinách vychází z Agendy pro udržitelný rozvoj a souvisejících 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) schválených summitem OSN. Jedním z cílů je zpracování druhogeneračních surovin (nepotravinových zdrojů) na prekurzory chemických a potravinářských výrob s přidanou hodnotou. Web
FireLamellas Systém uhlíkových lamel nové generace se zvýšenou požární odolností pro zesilování stávajících konstrukcí

FW06010142

TAČR - Trend

2023-2026

Cílem projektu je zavedení systému vysoce odolných lamel poskytujících různou úroveň protipožární ochrany do praxe a tím zvýšit odolnost stávající infrastruktury a zabezpečit ochranu života a zdraví osob při zachování stávajících užitných vlastností stavebního objektu.

Web
AdPan

Aditivní technologie výroby kapacitního senzoru pro velkoplošné dotykové panely

FW06010298

TAČR - Trend

2023-2026

Průmyslová realizace dotykových informačních panelů a displejů založených na tištěných dotykových kapacitních senzorech.

Web
BIO_SYS

Ekologická recyklace biopolymerů

SS06020282

TAČR - Prostředí pro život

2023-2025

Návrh systému postkonzumního zpracování biopolymerů umožňující jejich masivnější využití jako náhrady za fosilní polymery, jejichž odpady neúnosně zvyšují celosvětovou ekologickou zátěž.

Web
BORKOM

Pokročilé epoxidové kompozity s boranovými sloučeninami

FW06010094

TAČR - Trend

2023-2025

Projekt je zaměřen na vývoj a následnou výrobu kompozitních nátěrových hmot a modifikovaných matric pro vláknové kompozity typu GFRP (glass fiber reinforced polymers) a CFRP (carbon fiber reinforced polymers) se zlepšenými vlastnostmi díky obsahu sloučenin bóru v polymerní matrici.

Web
Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století   TN02000051 TAČR – NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 2023-2029

Předkládaný projekt Národního centra kompetence Polymerní materiály a technologie pro 21.století (dále POLY-ENVI21) v několika rovinách vychází z Agendy pro udržitelný rozvoj a souvisejících 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) schválených summitem OSN.

Zpráva

COAT4LIFE

Eco-friendly corrosion protective coatings based on smart nanotechnology platforms for a circular economy

101007430

H2020-MSCA-RISE-2020

2021-2025

Projekt si klade za cíl vyvinout multifunkční povlaky šetrné k životnímu prostředí, které mají schopnost detekovat a chránit před korozí na základě různých mechanismů, které kombinují nanostrukturované inhibiční a snímací přísady.

Web

Ultra Sandwich Panel

Sendvičové konstrukce nové generace pro zvýšení bezpečnosti objektů kritické infrastruktury

FW03010141

TAČR - TREND

2021-2024

Navrhnout krycí polymerní vrstvu, která zaručí dlouhodobou ochranu dotykových displejů proti usazování organických polutantů na jejich povrchu a současně bude působit jako prevence proti usazování nebezpečných mikroorganismů, především bakterií a virů.

Web

Clean Touch

Trvalá ochrana dotykových obrazovek pro zamezení ukládání organických polutantů na jejich povrchu

FW03010006

TAČR - TREND

2021-2024

Navrhnout krycí polymerní vrstvu, která zaručí dlouhodobou ochranu dotykových displejů proti usazování organických polutantů na jejich povrchu a současně bude působit jako prevence proti usazování nebezpečných mikroorganismů, především bakterií a virů.

Web

-

Kontinuálně aplikované povrchy pultruzních polymerů

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023966

MPO - OP PIK

2021-2023

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje povlaku včetně kontinuální aplikační technologie kompozitního profilu se zvýšenou odolností proti UV záření.

Web

Borepo

Nové přístupy k vytvrzování epoxidových pryskyřic

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024357

MPO - OP PIK

2021-2023

Cílem projektu je příprava a vývoj nové technologie výroby vybraných typů polyborazylenů, které by vyhovovaly požadavkům kladeným na tvrdidla pro epoxidové pryskyřice a které by umožňovaly vznik polymerních látek s žádanými vlastnostmi

Web

Tectonic

Technological consortium to develop sustainabIlity of underwater cultural heritage

873132

H2020 - MSCA-RISE-2019

2020-2025

Dokumentace a konzervace podvodního kulturního dědictví

Web

3D tech

Pokročilé polymerní a kompozitní materiály pro aditivní výrobu

FW01010327

TAČR - TREND

2020-2024

Výzkum a vývoj materiálů pro aditivní výrobu (3D tisk), které povedou k rozšíření výroby těchto materiálů, zlepšení uplatnění technologií 3D tisku, zvýšení dostupnosti vstupních surovin, a k rozšíření portfolia specializovaných materiálů.

Web

MERF

Matrice pro uhlíkem vyztužené epoxidové lamináty se sníženou hořlavostí

TH71020008

TAČR - EPSILON

2020-2023

Cílem projektu je vyvinout nové retardéry hoření pro epoxidové lamináty vyztužené uhlíkovými vlákny. Nově vyvinuté sloučeniny budou na bázi cyklických nebo polymerních fosfazenů, případně jiných využitelných derivátů oxytrichloridu fosforečného.

Web

Již ukončené projekty

Projekt Akronym

Název

Kód projektu

Poskytovatel

Doba řešení

Cíl

Web

EPIC

Evropské partnerství ke zlepšení kompozitů

TH06020001

EPSILON 6-M-ERA Call 2018

2019-2022

Výzkum, vývoj a výroba nových hybridních kompozitních materiálů, založených na kompozitech z epoxidových/karbonových vláken, kombinovaných s určitými typy speciálně strukturovaných molekul a/nebo s použitím uhlíkových nanostruktur nebo mnohostěnným oligomerickým silsesquioxanem (POSS).

Web

Ecoplackaging

Kompozity PLA zpevněné rostlinnými vlákny s antimikrobiálnı́mi vlastnostmi pro aplikace v balicím průmyslu

TH06020002

EPSILON 6-M-ERA Call 2018

2019-2022

Vyvinout udržitelné bioplastické materiály s vhodnými mechanickými a antimikrobiálnı́mi vlastnostmi dı́ky kombinaci polymléčné kyseliny (PLA) s přı́rodnı́mi vlákny a cenově výhodnými antimikrobiálními skly.

Web

Boronitridy

Polyborazylen jako prekurzor pro vznik a nanášení bor nitridových vrstev

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015523

MPO - OP PIK

2019-2022

Projekt řeší ověření a zavedení nové technologie polyborazylenu, jako nového výchozího materiálu pro potahování materiálů nitridem boritým.

Web

-

Výroba polyglycerolu a jeho uplatnění ve výrobě alkydů, polyesterů a polyuretanů.

TH04010146

TAČR - EPSILON

2019-2022

Vývoj technologie syntézy PGL a jeho následné využití při výrobě odvozených polymerů,kterými jsou polyestery a alkydy pro nátěrové hmoty a polyoly pro PUR hmoty.

Web

-

Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku

TH04030007

TAČR - EPSILON

2019-2022

Cílem projektu je vyvinutí čtyř nových předplněných zalévacích systémů pro elektrotechniku s tvrdidly vyhovujícími autorizaci dle REACH, jeden systém je navíc založen na ekologické epoxidové pryskyřici EnviPOXY. Výzkum a vývoj je zaměřen na optimalizaci mechanických, elektrických a tepelných vlastností systémů včetně doporučené technologie zalévání.

Web

Nano2Day

Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced applications

777810

H2020-MSCA-RISE-2017

2018-2022

Cílem projektu je vyvinout nové multifunkční kompozity s vynikajícími elektronickými a mechanickými vlastnostmi díky začlenění nových MXene nanovrstev do polymerních matric.

Web

GTP

Příprava stabilních disperzí vybraných nanomateriálů v polymerní matrici

TJ02000213

TAČR - Zéta 2

2019-2021

Příprava superdisperzantů na bázi speciálních strukturovaných molekul s různou architekturou a strukturou, nízkou molekulovou hmotností, nízkou polydisperzitiou a s různými funkčními skupinami.

Web

CondCel

Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků

TH03020117

TAČR - EPSILON

2018-2021

Cílem projektu je vyvinout technologii výroby celulózových aditiv modifikovaných vodivými polymery a navrhnout postup jejich zapracování do plastů, nátěrových hmot a papíru.

Web

CondInk II

Uhlíkové (nano)struktury a jejich modifikace pro kompozity

TH03020348

TAČR - EPSILON

2018-2021

Cílem projektu je návrh technologie výroby kompozitních materiálů na bázi uhlíkových nanostruktur kombinovaných s vodivými polymery.

Web

-

Barevná úprava zásahového požárního automobilu

VH20172018020

MV

2017-2018

Aplikace nejnovějších poznatků vědy na stanovení optimální jednotné barevné úpravy zásahového požárního automobilu.

Web

-

Nová biocidní vodou ředitelná pojiva a nátěrové hmoty pro venkovní a hygienické interiérové aplikace

TH02010140

TAČR - EPSILON

2017-2019

Interiérové nátěrové hmoty omezí růst bakterií a plísní, tvorbu biofilmu a zlepší hygienické podmínky v nemocnicích, školách, při výrobě potravin a léčiv. Fasádní NH a omítky zajistí dlouhodobou ochranu nátěrů proti biologickému znehodnocení.

Web

SUPER UV

Hydrofobní UV laky a nanovrstvy na ochranu substrátů proti biologickému napadení

TH02020145

TAČR - EPSILON

2017 - 2020

Cílem projektu je výzkum a vývoj vysoce odolných organicko-anorganických hybridních materiálů ve formě nanovrstev připravených modifikovanou metodou sol-gel a vytvrzovaných UV zářením.

Web

Clay

Nová generace funkčně modifikovaných vrstevnatých nanočástic s lepší manipulací a zpracováním v polymerní matrici

TH02020201

TAČR - EPSILON

2017-2020

Výzkum a vývoj nové generace funkčně modifikovaných vrstevnatých nanočástic s cílenou chemickou modifikací. Výsledkem bude lepší zapracování nanočástic do polymerní matrice, zvýšení chemické stability a mechanických vlastností připraveného nanokompozitu.

Web

Antifouling

Funkční polymery pro aditivaci nanovlákenných filtračních membrán

FV10323

MPO - TRIO

2016-2020

Hlavním cílem projektu je navržení způsobu modifikace polymerního substrátu, která umožní výrobu filtračních nanostrukturovaných membrán se zvýšenou odolností proti rozvoji mikrobiálního biofilmu.

Web

PHMG

Konzervační prostředky pro psací tekutiny

FV10487

MPO - TRIO

2016-2019

Cílem projektu je vývoj a optimalizace syntézy polymerního konzervačního prostředku pro inkousty a psací tekutiny do psacích prostředků, s dostatečnou antimikrobiální účinností, které budou vyhovovat stávajícím legislativním opatřením a nařízením.

Web

UV Cutex

UVCUTEX -  výzkum a vývoj UV LED síťovatelných  systémů pro zušlechťování textilií

EG15_019/0004564

MPO - OP PIK

2015-2020

Hlavním cílem projektu bylo využití šokového principu zesítění působením UV-LED a následné možnosti výrazného snížení spotřeby tepelné energie, vody a zdrojů pro povrchovou úpravu 3D substrátu. 

Web

CondInk I

Kompozitní materiály na bázi modifikovaných uhlíkových nanostruktur a vodivých polymerů

EG15_019/0004547

MPO - OP PIK

2015-2020

Vhodnou chemickou modifikací uhlíkových nanostruktur bude dosažena lepší elektrická kompatibilita s polymerním systémem. Budou vyvinuty systémy určené pro výrobu různých vodivých struktur, či antistatických prvků.

Web

SMARCOAT

Development of Smart Nano and Microcapsulated Sensing Coatings for improving of Material Durability/Performance

645662

H2020-MSCA-RISE-2014

2015-2018

Hlavním cílem je výroba nátěru, která je schopna detekovat degradaci podkladu v brzkých stádiích.

Web

-

Centrum výzkumu povrchových úprav

TE02000011

TAČR - Centra kompetence

2014-2019

Aplikace nových a modifikovaných polymerů a vhodných organických a anorganických sloučenin pro ochranu různých typů povrchů. Jedná se o nátěrové hmoty pro např. korozní ochranu, zlepšenou odolnost na povětrnosti, nehořlavost, zlepšené biocidní vlastnosti, elektrovodivé nátěry.

Web

AlterBio

Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace

TE02000006

TAČR - Centra kompetence

2014-2019

Výzkum, vývoj a návrhy komercionalizace inovativních antimikrobiálních systémů pro plasty, nátěrové hmoty, kosmetiku a textil. Antimikrobiální složky budou navázány na polymerní systémy, tak aby chránily pouze povrch materiálu a neměly dopad na životní prostředí.

Web

-

UPLATNĚNÍ VÝHOD FRP KOMPOZITŮ V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

TA04030110

TAČR - ALFA

2014-2017

Cílem projektu je uvést na trh soubor opatření a řešení, jež umožní efektivní využití Fiber Reinforced Polymer (FRP) kompozitů v dopravní infrastruktuře.

Web

-

Bioaktivní obaly

TA03010546

TAČR - ALFA

2013-2016

Projekt je zaměřen na využití protektivních (antibakteriálních a antifungálních) vlastností bakterií mléčného kvašení (BMK) pro výrobu biologicky aktivních obalů, tedy bez příměsí syntetických stabilizátorů a konzervantů.

Web

-

Biokompatibilní a biodegradovatelné polymery neobsahující cizorodé látky

TA02020466

TAČR - ALFA

2012-2014

Projekt řeší produkci biokompatibilních a biodegradovatelných polymerů - poly-epsilon-kaprolaktonu, polylaktidů a polykarbonátů, které budou vyráběny prostřednictvím biologicky šetrných katalyzátorů na bázi komplexů biogenních kovů.

Web

-

Nízkoenergetická recyklace odpadních polykarbonátů s využitím obnovitelných zdrojů pro přípravu nových polymerních materiálů

FR-TI4/133

MPO - TIP

2012-2015

Projekt je zaměřen na vývoj ekonomicky a ekologicky příznivé technologie nízkoenergetické mikrovlnné recyklace odpadního polykarbonátu pomocí přírodních zdrojů jako je ricinový olej. Vyvinutá recyklační technologie významně přispěje k řešení globálního problému expandujícího objemu polykarbonátového odpadu.

Web

-

Nanostrukturované obalové materiály mimořádných užitných vlastností a se snadnější recyklací

FR-TI4/623

MPO - TIP

2012-2015

Cílem je nový typ obalové folie pro materiály podléhající zkáze vlivem kyslíku z vnějšího prostředí, zejména pro potraviny. Zvýšeného barierového efektu bude dosaženo modifikací pomocí vhodných nanostruktur. Dalšími předpokládanými efekty budou zlepšení antibakteriálních vlastností , snížení UV propustnosti atd.

Web

-

Účinné antikorozní a speciální nátěrové hmoty se sníženým obsahem zinku pro povrchovou ochranu konstrukčních materiálů

TA01010183

TAČR - ALFA

2011-2014

Cílem projektu jsou nové formulace antikorozních a speciálních nátěrových hmot s vysokou bariérovou ochranou, s výrazně nižším obsahem klasického zinkového prachu, obsahující nanočástice zinku, nanočástice oxidů kovů, uhlíkových nanotrubek, kovové i nekovové vodivé pigmenty a plniva.

Web

-

Ekologické systémy na bázi termoplastických polymerů určené pro speciální adhezní aplikace

FR-TI3/169

MPO - TIP

2011-2014

Cílem projektu je příprava nových typů ekologicky příznivých termoplastických kompozic s optimalizovanými reologickými a užitnými vlastnostmi.

Web

-

Nátěrové hmoty s dlouhodobým antimikrobiálním účinkem pro vnitřní i venkovní aplikace na bázi nanomateriálů a dalších nových aditiv

FR-TI3/176

MPO - TIP

2011-2013

Projekt se zabývá antimikrobiálními nátěrovými hmotami  formulováných z ekologických polymerů, nanomateriálů, biopolymerů, dalších nových aditiv, netoxických pigmentů a plniv, zohledňujících nejnovější světové trendy a ekologické požadavky a bezpečnost.

Web

-

Matrice pro kompozitní systémy se sníženou hořlavostí

FR-TI3/433

MPO - TIP

2011-2014

Projekt se zaměřuje na přípravu nových polyestrových a epoxidových systémů se sníženou hořlavostí, určených pro výrobu laminátů a pultruzí.

Web