Etický kodex

Kompletní znění etického kodexu společnosti naleznete v tomto souboru.

ETICKÝ KODEX V BODECH

1. ETICKÉ NORMY A HODNOTY SPOLEČNOSTI

 • Dodržujeme zákony.
 • Jednáme profesionálně.
 • Řádně vedeme účetnictví.
 • Chráníme životní prostředí a lidi kolem nás.
 • Odmítáme diskriminaci.

2. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

 • Společnost dodržuje veškeré legislativní povinnosti, které se její činnosti týkají.

3. NULOVÁ TOLERANCE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

 • Netolerujeme korupci a nekalou soutěž.
 • Odmítáme kartelové dohody.
 • Dáváme si pozor na střet zájmů.

4. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

 • Dbáme na ochranu informací, dat a osobních údajů.
 • Dáváme si pozor, s kým a o čem hovoříme.

5. KVALITA A BEZPEČNOST PRODUKTŮ

 • Dodržujeme obecné i smluvně ošetřené požadavky na kvalitu, vlastnosti a bezpečnost produktů, v souladu s platnou legislativou.

6. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

 • Chráníme majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství.
 • O potenciálním nebo skutečném střetu zájmů informujeme nadřízeného.
 • Dáváme si pozor na podporu konkurence.

7. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ

 • Nese plnou zodpovědnost za činnost podřízených zaměstnanců.
 • Srozumitelně zadává jasné, ctižádostivé a realistické úkoly.
 • Důvěřuje, ale prověřuje.
 • Naslouchá podřízeným.
 • Vykonává jak organizační tak kontrolní činnost v plnění zadaných úkolů.
 • Netoleruje porušování platných zákonů nebo Etického kodexu firmy.

8. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

 • Vnitřní oznamovací systém umožňuje oznámení porušení Etického kodexu, právních předpisů či jiných práv a povinností. Oznamovatel požívá ochrany proti odvetným opatřením.

9. PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU

 • Společnost zajistí přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití závadného stavu v návaznosti na každé porušení Etického kodexu, resp. v návaznosti na podané oznámení.

10. PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU ZAMĚSTNANCEM

 • Porušení Etického kodexu může být považováno za porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.