Pro oznamovatele

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Společnost SYNPO, akciová společnost, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 627, IČO 46504711 (dále jen „Společnost“), zavedla prostřednictvím závazné interní směrnice Příkaz č.7/2023 Etický kodex vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“).

KOMU A JAK OZNAMOVAT

Příslušná osoba, pověřená vedením Společnosti vést vnitřní oznamovací systém je:

 • Ing. Věra Morávková

Způsob oznámení:

 • e-mail: oznameni.synpo@seznam.cz
 • telefonicky mobil:+420 737 856 327 od 8:00 do 16:00 hod
 • osobně po předchozí domluvě

CO OZNAMOVAT

Skrze vnitřní oznamovací systém se přijímají oznámení

1) o jakémkoli porušení Etického kodexu společnosti

2) o protiprávním jednání, které

   - má znaky trestného činu,

   - má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

   - porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

   - porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

KDO OZNAMUJE

Skrze vnitřní oznamovací systém mohou oznámení podávat fyzické osoby, které vykonávaly či vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, v souvislosti se kterou se oznámení podává.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely Zákona o ochraně oznamovatelů rozumí zejména

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správa svěřeneckého fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Povinnou osobu nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

ZÁZNAM O PODANÉM OZNÁMENÍ

O podaném oznámení se pořizuje záznam. Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Vždy se předpokládá, že údaje o  totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

ANONYMNÍ OZNÁMENÍ

Skutečnosti oznámené anonymním oznámením, nebo oznámením, které nesplňuje jiné požadavky Zákona o ochraně oznamovatelů, budou prošetřeny a zaznamenány pro případ, že anonym vystoupí ze své anonymity.

OCHRANA IDENTITY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identita oznamovatele je vždy maximálně chráněna a je známa pouze příslušné osobě. Povinné osoby identitu oznamovatele nezískají. Odvetná opatření proti oznamovateli jsou nepřípustná bez ohledu na charakter oznámení.

S osobními údaji oznamovatele ve výše uvedeném rozsahu, spolu s případným hlasovým záznamem ústně podaného oznámení, je oprávněna nakládat pouze příslušná osoba za účelem kontaktování oznamovatele (předání informací, které oznamovateli náleží podle Zákona o ochraně oznamovatelů), za účelem vedení evidence o podaných oznámeních a za účelem uchování oznámení, to vše po dobu 5 let od podání oznámení. Údaje nebudou strojově zpracovány ani předány do zahraničí.

EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V případě, že by měl oznamovatel pochybnost o funkčnosti vnitřního oznamovacího systému, může oznámení podat pomocí externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky a který je dostupný na internetové adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.