PRODUKTY A SLUŽBY > SLUŽBY > PŘÍSTROJE

Přístroje

Zařízení pro dispergaci

Ultrasonic (Hielscher Ultrasonics GmbH)

 • Ultrazvukové zařízení vhodné zejména pro nízkoviskózní a vodné prostředí

 • kapacita 400 W, operační frekvence 24kHz

Tříválec (EXAKT)

 • dispergace vlivem vysokých smykových sil

 • vhodné pro viskózní systémy

Vysokotlaký homogenizér (Niro Soavi S.p.A.)

 • dispergace při velmi vysokých smykových silách při průchodu média tryskou

 • kapacita 10 l/h, maximální tlak 1500 bar

DYNO®-MILL RESEARCH LAB (Willy A. Bachofen AG)

 • perlový mlýn vhodný pro kontinuální dispergaci a jemné mokré mletí čerpatelných produktů s nízkou i vysokou viskozitou

 • velikost umletých částic v rozsahu mikrometrů a nanometrů

DYNO®-MILL MULTI LAB (Willy A. Bachofen AG)

 • perlový mlýn pro dispergaci a mokré mletí

 • pro diskontinuální operace lze použít vyměnitelné kontejnery 0.15 a 0.3 litrů

 • pro kontinuální operace mlecí kontejnery 0.3, 0.6 a 1.4 litru)

Dispergátor Ultra-Turrax T 45

 • dispergace vlivem vysokých smykových sil

 • vhodné pro nízkoviskózní systémy

 • výkon 10 000 otáček za minutu

Zařízení pro charakterizaci

AFM (Mikroskopie atomárních sil) 

 • umožňuje trojrozměrné zobrazování povrchů pro určení velikosti a tvaru nanočástic včetně stupně jejich dispergace v polymeru.
 • Přístroj Dimension Icon® s modulem ScanAsyst™ od výrobce Veeco/Bruker
  • Nanoindentace

  • Pomocí zatlačování diamantového hrotu do materiálu se určuje lokální tvrdost materiálu v laterálním rozlišení 30 nm
  • Měřitelné materiály v širokém rozsahu tvrdostí – hydrogel až safír
  • Možnost vyhledávání defektů v materiálu pomocí přímého propojení s optickým mikroskopem a mikroskopem atomárních sil


Stanovení velikosti částic a jejich distribuce v koloidní disperzi:

 • Dynamický rozptyl světla, přístroj 90Plus/BI-MAS s měřením Zeta potenciál, rozsah měření 1 nm – 3 μm (Brookhaven Instruments Corporation, USA)
 • X-ray disc centrifuge system (metoda XDC), přístroj BI-XDC Particle Sizer  (Brookhaven Instruments Corporation, USA) rozsah měření 5 nm do 100 μm
   

Termogravimetrická analýza (TGA)

 • stanovení fyzikálních a chemických vlastností materiálu v závislosti na teplotě v přesně regulované atmosféře
 • přístroj TGA Q500 (TA Instruments)

Infračervená spektroskopie

FT-IR spektrometry Nicolet Impact 400D a Nicolet 6700
FT-IR mikroskop Nicolet Continuum

 • Identifikace polymerů a příbuzných látek
 • Stanovení složení výrobků na bázi polymerů
 • Identifikace kontaminantů na povrchu různých součástek
 • Studium reakční kinetiky

Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS)

Agilent 8890 GC a Agilent 5977B MSD System včetně head-space a solid phase microextraction (SPME)

 • Identifikace a kvantifikace těkavých organických látek (VOC) v kapalných a pevných materiálech
 • Identifikace příčin zápachu
 • Stanovení čistoty rozpouštědel a monomerů

Kapalinová chromatografie (HPLC)

Kapalinový chromatograf Agilent 1260 Infinity II s detektorem diodového pole

 • Stanovení organických látek (zbytkové monomery a aditiva v polymerech, extrakty z pevných látek)
 • Charakterizace oligomerů a syntetických pryskyřic

Gelová permeační chromatografie (GPC/SEC)

Kapalinový chromatograf Waters Alliance e2695 Separations Module s detekcí diferenciálním refraktometrem 2414

 • Stanovení molárně hmotnostní distribuce s kalibrací kolon pomocí standardů
 • Studium průběhu polymeračních reakcí a degradace polymerů
 • Stanovení nízkomolekulárních aditiv v polymerech
 • Hodnocení reprodukovatelnosti výroby

Víceúhlový rozptyl světla (MALS)

Fotometr DAWN firmy Wyatt Technology

 • Stanovení absolutní molární hmotnosti a gyračního poloměru
 • Stanovení druhého viriálního koeficientu (termodynamická kvalita rozpouštědel)
 • Stanovení molárně hmotnostní distribuce
 • Stanovení větvení a konformace polymerů

Online viskozitní detekce pro gelovou permeační chromatografii

Viskozimetr ViscoStar firmy Wyatt Technology

 • Stanovení větvení a konformace polymerů
 • Stanovení konstant Markovy-Houwinkovy rovnice

Kapilární viskozimetrie

Kapilární viskozimetry Ubbelohde

 • Stanovení vnitřní viskozity (limitního viskozitního čísla)
 • Stanovení molární hmotnosti
 • Charakterizace termodynamické kvality rozpouštědel

Frakcionace tokem v asymetrickém tokovém poli

Přístroj Eclipse NEON firmy Wyatt Technology

 • Stanovení molárně hmotnostní distribuce až do ultra-vysokých hodnot molární hmotnosti
 • Distribuce velikosti nanočástic a nanogelů

Reologie

Viskozimetry Brookfield

 • stanovení dynamické viskozity

Reometr DHR-2 (TA Instruments)

 • stanovení dynamické viskozity a její závislosti na smykové rychlosti či teplotě

 • studium reologie materiálů za použití různých geometrií (kužel-deska, deska-deska, válec‑válec)

Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)

DSC Q2000 (TA Instruments)
Discovery DSC 2500 (TA Instruments)

 • stanovení tepelného toku jako funkce teploty nebo času

 • poskytuje kvantitativní a kvalitativní údaje o endotermických a exotermických procesech materiálů během fyzikálních přechodů

 • hodnocení vlastností materiálů jako jsou teplota skelného přechodu, tání, krystalizace, tepelná kapacita, proces vytvrzování, oxidační chování a tepelná stabilita

 • teplotní rozsah od -80 °C do 400 °C

Dynamická mechanická analýza (DMA)

DMA DX04T (RMI)

 • stanovení dynamických mechanických vlastností

 • způsob namáhání – tříbodový ohyb, tah

 • frekvence až 100 Hz, síla 1–10 000 mN, rychlost ohřevu až 10 °C/min, teplotní rozsah od laboratorní teploty do 600 °C

DHR-2 (TA Instruments)

 • stanovení dynamických mechanických vlastností

 • způsob namáhání – torze, tah

 • frekvence až 100 Hz, torzní síla 2 nN·m–200 mN·m, normálová síla až 50 N, rychlost ohřevu až 60 °C/min, teplotní rozsah od ‑50 °C do 600 °C

Termomechanická analýza (TMA)

TMA CRX04R (RMI)

 • TMA analyzátor vybaven expansní a penetrační sondou

 • měření koeficientu lineární tepelné roztažnosti v teplotním rozsahu -90 °C - + 800 °C

Hmotnostní a objemový index toku taveniny (MFI)

Plastometr (Tinius-Olsen)

 • stanovení hmotnostního a objemového indexu toku taveniny termoplastů

Univerzální zkušební stroje

Zwick/Roell Z050

 • univerzální zkušební stroj pro testování mechanických vlastností (tahových, ohybových)

 • vybaven 50 kN s kontaktním extenzometrem

Adamel-Lhomargy DY 36

 • univerzální zkušební stroj pro testování mechanických vlastností (tahových, ohybových, tlakových)

 • vybaven sadou tenzometrů 10 N, 100 N, 2 kN, 10kN, 100 kN

 • možnost připojení teplotní komory pro testy v rozsahu teplot -90 °C - +250 °C

Optický extensometr

ATOS CORE

 • zařízení pro 3D optické měření deformací a skenování

Metoda CHARPY – stanovení rázové houževnatosti

CEAST 6545

 • rázové kladivo pro testy rázové houževnatosti metodou Charpy

 • vybaveno sadou rázových kladiv 2 J, 4 J, 7,5 J, 15 J, 25 J

Testování hořlavosti

TF328 (Testex)

 • komora pro testování hořlavosti materiálů

 • zkušební vzorek ve vodorovné nebo svislé poloze vystaven působení specifikovaného plamene

Tvrdoměry

Digitální tvrdoměr (INNOVATEST)
Digitální tvrdoměr (Mitutoyo)

 • měření tvrdosti SHORE

 • měření hloubky vtlačení specifikovaného hrotu vtlačovaného do vzorku materiálu za stanovených podmínek

 • tvrdoměry typu D

Mikroskop

Laboratorní mikroskop BX51 (OLYMPUS)

 • pro pozorování v procházejícím světle, umožňuje pozorovat objekty ve zvětšení od 50× do 1000×. 

Máte zájem o využítí přístroje? Napište nám