SLUŽBY A PRODUKTY > SLUŽBY > PŘÍSTROJE

Přístroje

Zařízení pro dispergaci

Ultrasonic (Hielscher Ultrasonics GmbH)

 • ultrazvukové zařízení vhodné zejména pro nízkoviskózní a vodné prostředí,

 • kapacita 400 W, operační frekvence 24 kHz.

Tříválec (EXAKT)

 • dispergace vlivem vysokých smykových sil,

 • vhodné pro viskózní systémy.

Vysokotlaký homogenizér (Niro Soavi S.p.A.)

 • dispergace při velmi vysokých smykových silách při průchodu média tryskou,

 • kapacita 10 l/h, maximální tlak 1500 bar.

DYNO®-MILL RESEARCH LAB (Willy A. Bachofen AG)

 • perlový mlýn vhodný pro kontinuální dispergaci a jemné mokré mletí čerpatelných produktů s nízkou i vysokou viskozitou,

 • velikost umletých částic v rozsahu mikrometrů a nanometrů.

DYNO®-MILL MULTI LAB (Willy A. Bachofen AG)

 • perlový mlýn pro dispergaci a mokré mletí,

 • pro diskontinuální operace lze použít vyměnitelné kontejnery 0.15 a 0.3 litrů,

 • pro kontinuální operace mlecí kontejnery 0.3, 0.6 a 1.4 litru.

Dispergátor Ultra-Turrax T 45

 • dispergace vlivem vysokých smykových sil,

 • vhodné pro nízkoviskózní systémy,

 • výkon 10 000 otáček za minutu.

AFM (Mikroskopie atomárních sil)

 • umožňuje trojrozměrné zobrazování povrchů pro určení velikosti a tvaru nanočástic včetně stupně jejich dispergace v polymeru,
 • přístroj Dimension Icon® s modulem ScanAsyst™ od výrobce Veeco/Bruker
  • Nanoindentace –

  • pomocí zatlačování diamantového hrotu do materiálu se určuje lokální tvrdost materiálu v laterálním rozlišení 30 nm,
  • měřitelné materiály v širokém rozsahu tvrdostí – hydrogel až safír,
  • možnost vyhledávání defektů v materiálu pomocí přímého propojení s optickým mikroskopem a mikroskopem atomárních sil.

Stanovení velikosti částic a jejich distribuce v kolidní disperzi

 • dynamický rozptyl světla, přístroj 90Plus/BI-MAS s měřením Zeta potenciál, rozsah měření 1 nm-3 μm (Brookhaven Instruments Corporation, USA),
 • X-ray disc centrifuge system (metoda XDC), přístroj BI-XDC Particle Sizer  (Brookhaven Instruments Corporation, USA), rozsah měření 5 nm do 100 μm.

Termogravimetrická analýzy (TGA)

 • stanovení fyzikálních a chemických vlastností materiálu v závislosti na teplotě v přesně regulované atmosféře,

 • přístroj TGA Q500 (TA Instruments).

Infračervená spektroskopie

FT-IR spektrometry Nicolet Impact 400D a Nicolet 6700
FT-IR mikroskop Nicolet Continuum

 • identifikace polymerů a příbuzných látek,
 • stanovení složení výrobků na bázi polymerů,
 • identifikace kontaminantů na povrchu různých součástek,
 • studium reakční kinetiky.

Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS)

Agilent 8890 GC a Agilent 5977B MSD System včetně head-space a solid phase microextraction (SPME)

 • identifikace a kvantifikace těkavých organických látek (VOC) v kapalných a pevných materiálech,
 • identifikace příčin zápachu,
 • stanovení čistoty rozpouštědel a monomerů.

Kapalinová chromatografie (HPLC)

Kapalinový chromatograf Agilent 1260 Infinity II s detektorem diodového pole

 • stanovení organických látek (zbytkové monomery a aditiva v polymerech, extrakty z pevných látek),
 • charakterizace oligomerů a syntetických pryskyřic.

Gelová permeační chromatografie (GPC/SEC)

Kapalinový chromatograf Waters Alliance e2695 Separations Module s detekcí diferenciálním refraktometrem 2414

 • stanovení molárně hmotnostní distribuce s kalibrací kolon pomocí standardů,
 • studium průběhu polymeračních reakcí a degradace polymerů,
 • stanovení nízkomolekulárních aditiv v polymerech,
 • hodnocení reprodukovatelnosti výroby.

Víceúhlový rozptyl světla (MALS)

Fotometr DAWN firmy Wyatt Technology

 • stanovení absolutní molární hmotnosti a gyračního poloměru,
 • stanovení druhého viriálního koeficientu (termodynamická kvalita rozpouštědel),
 • stanovení molárně hmotnostní distribuce,
 • stanovení větvení a konformace polymerů.

Online viskozitní detekce pro gelovou permeační chromatografii

Viskozimetr ViscoStar firmy Wyatt Technology

 • stanovení větvení a konformace polymerů,
 • stanovení konstant Markovy-Houwinkovy rovnice.

Kapilární viskozimetrie

Kapilární viskozimetry Ubbelohde

 • stanovení vnitřní viskozity (limitního viskozitního čísla),
 • stanovení molární hmotnosti,
 • charakterizace termodynamické kvality rozpouštědel.

Frakcionace tokem v asymetrickém tokovém poli (A4F)

Přístroj Eclipse NEON firmy Wyatt Technology

 • stanovení molárně hmotnostní distribuce až do ultra-vysokých hodnot molární hmotnosti,
 • distribuce velikosti nanočástic a nanogelů.

Reologie

Viskozimetry Brookfield

 • stanovení dynamické viskozity.

Reometr DHR-2 (TA Instruments)

 • stanovení dynamické viskozity a její závislosti na smykové rychlosti či teplotě,

 • studium reologie materiálů za použití různých geometrií (kužel-deska, deska-deska, válec‑válec).

Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)

DSC Q2000 (TA Instruments)
Discovery DSC 2500 (TA Instruments)

 • stanovení tepelného toku jako funkce teploty nebo času,

 • poskytuje kvantitativní a kvalitativní údaje o endotermických a exotermických procesech materiálů během fyzikálních přechodů,

 • hodnocení vlastností materiálů jako jsou teplota skelného přechodu, tání, krystalizace, tepelná kapacita, proces vytvrzování, oxidační chování a tepelná stabilita,

 • teplotní rozsah od -80 °C do 400 °C.

Dynamická mechanická analýza (DMA)

DMA DX04T (RMI)

 • stanovení dynamických mechanických vlastností,

 • způsob namáhání – tříbodový ohyb, tah,

 • frekvence až 100 Hz, síla 1–10 000 mN, rychlost ohřevu až 10 °C/min, teplotní rozsah od laboratorní teploty do 600 °C.

DHR-2 (TA Instruments)

 • stanovení dynamických mechanických vlastností,

 • způsob namáhání – torze, tah,

 • frekvence až 100 Hz, torzní síla 2 nN·m–200 mN·m, normálová síla až 50 N, rychlost ohřevu až 60 °C/min, teplotní rozsah od ‑50 °C do 600 °C.

Termomechanická analýza (TMA)

TMA CRX04R (RMI)

 • TMA analyzátor vybaven expansní a penetrační sondou,
 • měření koeficientu lineární tepelné roztažnosti v teplotním rozsahu -90 °C-+800 °C.

Hmotnostní a objemový index toku taveniny (MFI)

Plastometr (Tinius-Olsen)

 • stanovení hmotnostního a objemového indexu toku taveniny termoplastů.

Univerzální zkušební stroje (UTM)

Zwick/Roell Z050

 • univerzální zkušební stroj pro testování mechanických vlastností (tahových, ohybových),

 • vybaven 50 kN s kontaktním extenzometrem.

Adamel-Lhomargy DY 36

 • univerzální zkušební stroj pro testování mechanických vlastností (tahových, ohybových, tlakových),

 • vybaven sadou tenzometrů 10 N, 100 N, 2 kN, 10kN, 100 kN,

 • možnost připojení teplotní komory pro testy v rozsahu teplot -90 °C-+250 °C.

Optický extensometr

ATOS CORE

 • zařízení pro 3D optické měření deformací a skenování.

Metoda CHARPY – stanovení rázové houževnatosti

CEAST 6545

 • rázové kladivo pro testy rázové houževnatosti metodou Charpy,

 • vybaveno sadou rázových kladiv 2 J, 4 J, 7,5 J, 15 J, 25 J.

Testování hořlavosti

TF328 (Testex)

 • komora pro testování hořlavosti materiálů,

 • zkušební vzorek ve vodorovné nebo svislé poloze vystaven působení specifikovaného plamene.

Tvrdoměry

Digitální tvrdoměr (INNOVATEST)
Digitální tvrdoměr (Mitutoyo)

 • měření tvrdosti SHORE,

 • měření hloubky vtlačení specifikovaného hrotu vtlačovaného do vzorku materiálu za stanovených podmínek,

 • tvrdoměry typu D.

Mikroskop

Laboratorní mikroskop BX51 (OLYMPUS)

 • pro pozorování v procházejícím světle, umožňuje pozorovat objekty ve zvětšení od 50x do 1000x. 

Máte zájem o využití přístroje? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.